top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 07.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için aşağıdaki şartlar dahilinde ALICI ve SATICI arasında düzenlenmiştir.

 

MADDE 1 – TARAFLAR

  1.1 SATICI 

 

Unvanı                      : Redzill Tasarım ve Hediyelik Eşya Ticaret Limited Şirketi

Adresi                       : Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya AVM No: 25 İç Kapı No: 426 Üsküdar/İstanbul

Kargo Adresi            : Barbaros Mah. Fesleğen Sk. South Side Sitesi D1-1 Blok Kat 19 Daire 111 34746 Batı Ataşehir/ İSTANBUL

Telefon                      : 0539 7089931

E-posta                     : info@redzill.com

MERSİS                     : 0734243070300001

 

  1.2 ALICI 

 

Adı Soyadı    : 

Adresi            : 

Telefon          : 

E-posta          : 

 

MADDE 2 - KONU 

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.redzill.com (“İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2. ALICI İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3. Listelenen ve İnternet Sitesi’nde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

2.4. İnternet Sitesi’nin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. 

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

İşbu Sözleşme ile ALICI tarafından İnternet Sitesi üzerinden SATICI’dan satın alınan ürünün türü, cinsi, miktarı, marka/modeli, rengi, bedeni, adeti, vergiler dahil satış bedeli, ödeme, fatura ve teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI'nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde ALICI'nın SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta ALICI'ya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili diğer konular Sözleşme'nin aşağıdaki 7. maddesinde belirtilmiştir

 

Ödeme Şekli:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Kargo Ücreti:                          0,00 TL

  

TESLİMAT BİLGİLERİ

Adı – Soyadı/Unvanı

Adres:

Telefon:

E-posta:

 

 

FATURA BİLGİLERİ

Adı – Soyadı/Unvanı

Adres:

Telefon:

E-posta:

 

 

MADDE 4 - ÖDEME ŞEKLİ

4.1. ALICI, İnternet Sitesi'nde bulunan ödeme ekranından ürüne ilişkin ödeme şeklini seçer.

4.2. ALICI siparişi onaylamadan önce, verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda SATICI tarafından işbu sözleşme tahtında açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

4.3. ALICI’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması gerekmektedir. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek ALICI’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir. ALICI, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli/taksitli ödeme imkânları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkânıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ürün satışları işbu Sözleşmenin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. Burada temerrüt faizi Banka ile ALICI arasındaki anlaşma hükümlerine tabidir.

 

MADDE 5 – CAYMA HAKKI 

ALICI ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir. Ancak aşağıda sayılan mal ve/veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış, istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır. 

  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

  • ALICI'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil)

  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler,

  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler,

  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler,

  • Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,

  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,

  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi ürünler,

  • ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve

  • ALICI'nın  ticari ve/veya mesleki amaçla satın aldığı ürünler.

Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI,  cayma süresi içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanunen sorumludur.  Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; Bu durumların varlığına rağmen, SATICI tarafından cayma kabul edildiği hallerde, iade edilecek ürün bedelinden değişiklik/bozulma kadar indirim yapılabilir.

Cayma hakkının ALICI tarafından SATICI’ya yasal 14 (ondört) günlük sürede telefon, faks veya e-posta yoluyla açık bir şekilde bildirilmesi gerekmektedir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, ürünün en çok 10 (on) gün içerisinde, SATICI'nın işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen kargo adresine gönderilmesi zorunludur. İnternet Sitesi'nde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, ALICI ürünü bu anlaşmalı kargo firması ile göndermekle yükümlüdür. Cayma hakkının süresi içerisinde kullanılması halinde, ALICI'dan herhangi bir masraf alınmaz.

Cayma hakkının ALICI tarafından kullanılarak ürünün iadesi sırasında, ALICI, varsa ürün faturası, iade formu, iade işleminde ürün/ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi koşulu ile, cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün’ün ALICI’ya teslim masrafları ALICI’ya, Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.

ALICI'nın Ürünler'e ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile SATICI'nın ALICI'dan olan, ödül puanlarına, bedelsiz/indirimli/iskontolu satışlarına ilişkin bulunanları da kapsamak üzere akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları dahil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

 

MADDE 6 - ÖDÜL PUANLARI KAZANILARAK VE/VEYA ÖDÜL PUANLARI KULLANARAK ÖDEME YAPILMASI HALLERİNDE UYGULANACAK ÖZEL ŞARTLAR 

6.1. Ödül puanları vb.lerini kazandıran bir kuruluş ile ALICI ve SATICI arasında, ödül puanlarının SATICI'ya ait İnternet Sitesi'nden alışverişlerde indirim vb. sağlamasına imkan veren cari bir sözleşmenin varlığında, ALICI, SATICI'nın söz konusu anlaşması ve kendisinin anılan kuruluş ile sözleşmesinin gereği olarak bu Sözleşme konusu alışverişi sebebi ile ödül puanı kazanmış ise, işbu Sözleşme'den  cayılması ve sair suretle feshi/sipariş iptali ile ALICI'ya bir geri ödeme yapılması hallerinde, ALICI tarafından bu Sözleşme konusu satın alma ile kazanılmış ödül puanları, hediyeler ve benzerlerinin tutarı ALICI'dan geri alınır.

Şöyle ki; bu geri alma işlemi, SATICI'nın ilgili kuruluş ile anlaşmasında farklı bir yöntem öngörülmedikçe, ALICI'nın anılan sistem nezdinde (işbu Sözleşme konusu alışveriş ile kazanılmış ödül puanları hariç) başka ödül puanı mevcut ise öncelikle o ödül puanlarından, mevcut değil ise SATICI'nın ALICI'ya iade edeceği bedelden nakden indirilerek (mahsup edilerek) yapılır.

6.2. ALICI tarafından işbu Sözleşme konusu ürün alışverişinde SATICI'ya ödeme kısmen veya tamamen ödül puanları ile yapılmış ise, bu suretle satın alınan ürünün bu Sözleşme'nin ilgili hükümlerine göre, ALICI'ya ürün bedeli iadesinin söz konusu olduğu hallerde, ALICI'nın ürünü İnternet Sitesi'nde satın alırken SATICI nezdinde kullandığı ödül puanı ve benzerleri, SATICI'nın ilgili kuruluş ile farklı bir anlaşması olmadıkça, ALICI'ya yine puan olarak iade edilebilir.

6.3. ALICI tarafından herhangi bir surette haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda geçerli bir genel kural olarak, söz konusu ödül puanlarının parasal değeri/tutarı SATICI tarafından ALICI'dan kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile tahsil olunabilecektir. Bu hüküm, sistemin uygulaması neticesi SATICI tarafından ALICI'ya  hediye verilen malların bedeli için de geçerlidir.

6.4. Ödül puanı ve benzerlerinin kazanım ve kullanım işlemleri ilgili diğer hususlar, söz konusu kuruluş ile ALICI ve SATICI arasındaki anlaşma ve/veya sözleşmelerin hükümlerine tabi olup, ilgili hallerde SATICI, gerek burada, gerek anılan sözleşme ve/veya anlaşmalarda belirli tüm hak ve yetkileri ALICI ve kuruluş nezdinde kullanabilir, ilgili işlemleri belirtilen kuruluş ve/veya aynı sistemdeki diğer işyerleri adına ve/veya hesabına da yapabilir.

6.5. SATICI'dan kazanılan veya SATICI nezdinde kullanılan ödül puanları, hediye çekleri vb. mukabili nakdi para talepleri, hiçbir durumda ve surette kabul edilmez.

6.6. SATICI, ALICI ile yukarıda anılan kuruluşlar arasındaki ihtilaflar ile bunların herhangi bir maddi, hukuki, mali ve mali olmayan sonucu için hiçbir mesuliyet kabul etmemekte, işbu konuya ilişkin yukarıdaki hükümler geçerli ve saklıdır.

 6.7. Yukarıda yer alan hükümler, varsa, ALICI’nın doğrudan SATICI'dan edindiği ödül puanı kazanım ve kullanımlarında da kıyasen uygulanır.

SATICI'dan ödül puanı kazanan veya SATICI'ya ödemelerinde ödül puanı vb.lerini kullanan tüm alıcılar ve böylece ALICI, yukarıdaki şartları kabul etmiş olmaktadır.

 

MADDE 7 - GENEL HÜKÜMLER

7.1.  Stokta hazır bulunmaksızın ALICI'nın isteği doğrultusunda hazırlanmaya başlanan kişiselleştirilmiş ürünlerin malzemeleri yurt dışından temin edilmektedir. Kişiselleştirilmiş ürünlerin malzeme temini yani ithalat süreci yaklaşık 10 gündür. Ürünün yapım süreci ise yaklaşık 7-10 gün arası sürmektedir. Bu sebeple ALICI isteğiyle kişiselleştirilmiş ürünün teslim süreci stoklardaki ürünlerden farklı olarak 45 (kırkbeş) günlük süreyi aşmamak koşulu ile teslim edilir.   ALICI'nın siparişi akabinde üretime geçilen ürünler haricindeki ürünlerin teslim süreleri yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi’nde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

SATICI, Ürünler'i, gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının ALICI'nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI'nın Ürünü, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.

Stoklarda olan Ürünler, sipariş tarihinden itibaren, en geç yedi (7) gün içerisinde ALICI tarafından sipariş esnasında bildirilen kişi ve adrese teslim edilmek üzere kargo firmasına teslim edilir. Kargo Firmaları, SATICI’dan teslim aldığı gönderileri, uzaklıklarına göre değişmekle birlikte normal şartlar altında ortalama 2 (iki) iş günü içerisinde ALICI’lara ulaştırmaktadır.

7.2. Aksi belirtilmedikçe, kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

7.3. Ürünün teslimatı anında ALICI'nın adresinde bulunmaması ve adreste bulunan kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğundadır.

Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Bu hallerde ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

7.4. SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

7.5. ALICI, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

7.6. SATICI, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 

7.7. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

7.8. Ürünün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, ürün en geç 3 (üç) gün içinde ALICI tarafından SATICI'ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi ALICI'nın bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyorsa kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır.

7.9. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde kargo giderleri ALICI'ya aittir. 

7.10. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirmek ile yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 (on) gün içinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.    

7.11. Sözleşme konusu ürünün SATICI tarafından herhangi bir nedenle tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde açık bir şekilde ALICI'yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü veya yazılı onayını almak kaydıyla,  eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün tedarik edebilir. SATICI bu takdirde, Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte serbest olup, onay vermeyerek siparişini iptal ettiği takdirde, ödediği toplam tutar 10 (on) gün içinde ilgili bankaya iade edilir. 

7.12. ALICI, ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICI'ya bildirebilir.

7.13. ALICI, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta adresine SATICI tarafından söz konusu bilgilendirmeler ve bu Sözleşme gönderilmekte olup ALICI e-posta içeriğini cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan,  SATICI nezdindeki sistemlerde 3 (üç) yıl süre ile muhafaza edilir.

7.14. İşbu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde, bilgisayar, ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil SATICI’ya ait kayıtlar delil niteliğini haiz olup, tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

 

MADDE 8 – GÜVENLİK, GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLER,  FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

İnternet Sitesi'nde yer alan bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi, kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları, politikası ve şartları geçerlidir.

8.1. ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre teknik imkanlar ölçüsünde alınmıştır. Söz konusu bilgilerin ALICI’ya ait cihazdan girilmesi nedeniyle, bilgilerin ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI'ya aittir.

8.2. ALICI, işbu Sözleşme uyarınca Üye Hesabı açabilmekte, bunun için isim, soyad, iletişim bilgisi girmekte ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bu bilgiler ‘kişisel veri’ addedilmektedir. Bunun yanında, SATICI,  ALICI’nın isim, soyad ve iletişim bilgisi dışında ürünü teslim etmek için adres bilgisi toplamaktadır. SATICI, Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin ifası amacıyla bu şekilde kişisel veri toplamakta ve aktarmakta olup söz konusu kişisel verilerin işlenmesi KVKK madde 5/2/c uyarınca gereklidir.

8.3. SATICI, ALICI’dan yukarıda bahsedildiği şekilde topladığı kişisel verileri, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmet kapsamında, Sözleşme amacına uygun, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlemeyi, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetin görülmesi için gerekli olan süre sonuna kadar muhafaza etmeyi, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silmeyi, yok etmeyi veya anonim hale getirmeyi, işbu Sözleşme’nin ifası ve ALICI’nın temel hak ve özgürlüklerine bir zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatleri için gerekenler dışında, ALICI’nın açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.  

8.4. İnternet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen veya tamamen kullanımı konusunda, SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç, tüm fikri ve sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI'ya aittir.

8.5. SATICI, yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler SATICI tarafından İnternet Sitesi'nde veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

8.6. İnternet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik, güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

 

MADDE 9 - YETKİLİ MAHKEME 

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen parasal sınırlar dahilinde, İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. ALICI böyle bir durumda mal veya hizmeti satın aldığı, ikametgâhının bulunduğu veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

ALICI, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş, sözleşme ön bilgilendirmelerinde, İnternet Sitesi'nde yazılı tüm açıklamaları ve koşulları okuduğunu, satışa konu ürünün temel özellik, nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler, bilgilendirmelerin açıklandığını ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler, elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu Sözleşme'de yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunları onay ve kabul etmek suretiyle, ürünü sipariş ettiğini ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ve beyan eder. 

Ön bilgilendirmeler ve işbu Sözleşme, ALICI'nın SATICI'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

bottom of page