top of page

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu


Redzill Tasarım ve Hediyelik Eşya ve Ticaret Limited Şirketi (“Redzill”)

 

​6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Redzill olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede işlenebilecektir. Kişisel verileriniz Redzill tarafından bu aydınlatma metninde belirtilen işlenme amaçları ve hukuki sebepleri uyarınca ve hukuka ve iyi niyete uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde işlenmektedir.​

 

A.   Redzill Tarafından İşlenen Kişisel Veri Kategorileri:

Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad, Doğum Tarihi

 

İletişim Bilgisi: Teslimat Adresi, Fatura Adresi, Telefon, Elektronik posta adresi

 

Finans Bilgileri: Şifrelenmiş Kredi Kartı Bilgileri (kredi kartı bilgileri tarafımızca kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır), Banka Hesap / IBAN Numarası Bilgileri

 

Müşteri İşlem Bilgileri: Fatura Bilgileri, Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Müşteri Yorumları, Ürün Bilgileri, Kargo Bilgileri

 

Hukuki İşlem Bilgileri: Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler.

 

İşlem Güvenliği Bilgileri: İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı / Süresi vb.)

 

Pazarlama Bilgileri: Kampanya ve Promosyonlar Kapsamındaki Bilgiler, Çerez Kayıtları, Kişisel Yorum / Tercih / Zevk ve Beğeniler / Alışkanlıklar

 

B. Kişisel Veri Toplama Yöntemi, İşleme Amacı ve Hukuki Sebebi:

Elektronik ortamda çevrim içi katılım formu/iletişim formu/başvuru formunun doldurulması, kısa mesaj ve e-posta kanalıyla ile iletişime geçtiğiniz hallerde gerçekleştirilen görüşmeler ve formlar kanalıyla toplanmaktadır. Redzill’in erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda veya fiziki olarak posta/kargo yolu ile toplanmaktadır.

 

Kişisel verilerinizi, Redzill’den talep ettiğiniz ürünleri veya hizmetleri size sağlamak için topluyor ve işliyoruz. Aşağıda kategorilere göre ayrılmış kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı ve hukuki sebeplerini, veri sahibi olarak sizleri aydınlatmak amacıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi (Kimlik bilgileri, İletişim bilgileri)

 • Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem verileriniz

 • Şirketimizin ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans verileriniz.

 

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak

 

 • Vergi Usul Kanunu çerçevesinde aldığınız mal ve hizmete karşılık fatura düzenlenmesi için kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem verileriniz, 

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem verileriniz,  

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem verileriniz,

 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması için işlem güvenliği verileriniz,

 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • Redzill müşterisi olmanız sebebiyle muhasebe kayıtlarının tutulması ve finansal işlerin takibi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans verileriniz,

 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz

 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz

 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet, finans verileriniz

 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, hukuki işlem verileriniz,

 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz, 

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans, hukuki işlem, talep ve şikâyet verileriniz, 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için işlem güvenliği verileriniz, Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet, finans, hukuki işlem verileriniz, 

 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, talep ve şikâyet verileriniz

 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim verileriniz.

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz,

 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet, finans, hukuki işlem, işlem güvenliği verileriniz

 

Açık rızanızın olması halinde ise;

 

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikayet verilerinizin sizlerle iletişime geçilerek Redzill’in ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi,

 

Kimlik ve iletişim bilgilerinizin reklam promosyon, vb. Ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi,

 

C. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceği:

 • Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde (ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için) bankalar ve diğer ödeme kuruluşları, (ürünün gönderimi için) anlaşmalı olunan kargo şirketleri, (teslimat vb. hususlarda bilgi vermek üzere) toplu SMS / e-posta gönderiminde çalışılan iş ortaklarımıza ve www.redzill.com alan adlı internet sitesi başta olmak üzere Redzill web sitesi, sosyal medya platformları ve yazılımları için anlaşmalı olduğu ve sunucuları yurt içi ve/veya yurt dışında bulunan aracı hizmet sağlayıcı firmalara aktarılabilecektir.  (Hizmet tedarikçileri kullanırken kendileri ile kişisel verilerinizi korumak için gerekli teknik ve kurumsal önlemleri uygulamalarını gerektiren sözleşmeler yapmaktayız.)

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

D. Kişisel Verileriniz İle İlgili Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız:

Tarafımıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme, 

 2. İşlenmişse bilgi talep etme, 

 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 

 5. Eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 

 7. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 9. Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Kişisel veri sahipleri, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda

belirtilen haklarını kullanma taleplerini 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları HakkındaTebliğ" uyarınca aşağıdaki bilgiler ve yöntemler ile gerçekleştirebilirler.

 

Başvuru İçeriğinde Olması Gereken Bilgiler:

 

 • Başvuru sahibinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,

 • Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası; değilse uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

 • Başvuru sahibinin, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

 • Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,

 • Başvuru sahibinin talebinin konusu,

 • Başvuru sahibinin talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeler.

 

Başvuru Yöntemleri:

 

 • Başvuru sahibi, şahsen Şirket adresine, ekte belirtilen başvuru formunu (“EK-1”) doldurarak ıslak imzalı olarak kapalı zarf içinde ve zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi” notu ile Şirket’in aşağıdaki adresinde bulunan danışma ofisine elden teslimat yapabilir.

 

 • Başvuru sahibi, noter aracılığı ile Şirket adresine tebligat gönderebilir, fakat tebligat zarfı üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi” ibaresi eklenmelidir.

 

 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla E-posta’nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.

 

 • Redzill’e daha önce bildirilen ve Redzill’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle ve elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi” notu ile birlikte de başvuru yapılabilir.

 

Bunların yanı sıra;

 

 • Başvuru sırasında paylaşılan bilgilerin doğru olarak aktarılmış olması önemli olup, bu husus Kanun kapsamında veri üzerinde sahip olunan hakların kullanabilmesi için gereklidir ve yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk ilgili kişiye aittir.

 • Başvurular Redzill tarafından en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

 • Veri Sahibi, talep ve şikâyetlerini; Redzill tarafından kimlik kontrolü yapılmak kaydıyla şahsen veya noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekaleten, noter kanalı ve güvenli elektronik imza kullanılmak kaydıyla kayıtlı elektronik posta adresleri ile info@redzill.com.tr adresine yapabilecektir

 

D. Kişisel Verilerinizin Muhafazası:

Kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen veya sadece işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca muhafaza ederiz. İş süreçlerine göre belirlenen bu süreler sonunda muhafaza edilen bu veriler için başka bir saklama amacı bulunmuyor ise KVKK’ya uygun şekilde imha ediyoruz.

Kişisel verilerinizin işlendikleri amaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini belirlerken;

 

a) İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet gösterdiği sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre,

b) İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili kişiyle tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceği süre,

c) İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde edeceği meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli olacağı süre,

ç) İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk, maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre,

d) Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel tutulmasına elverişli olup olmadığı,

e) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel verileri saklamak zorunda olduğu süre,

f) Veri sorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi,

dikkate alıyoruz.

 

EK-1 

 

KVKK Kapsamında Bilgi Edinme Başvuru Formu

 

Ad ve Soyad :

T.C. Kimlik No :

Adres:

E-Posta :

Telefon :

Talep Konusu   :

 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) :

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

bottom of page